Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky nájdete na naledovnom linku.

Zásady na ochranu osobných údajov

V našej spoločnosti ksebe s.r.o., so sídlom Komárnická 11 mestská časť Ružinov, 821 03, Bratislavasa pri spracovávaní Vašich osobných údajov dôsledne riadime zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaných v Zbierke zákonov SR (ďalej len “Zákon”). Prečítajte si prosím pozorne naše Zásady na ochranu osobných údajov (ďalej len “Zásady”), aby ste sa dozvedeli viac informácií v súvislosti s údajmi, ktoré uchovávame a ako s nimi nakladáme. Spracovanie Vašich osobných údajov sa vždy riadi týmito Zásadami.

ksebe s.r.o. so sídlom Komárnická 11, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 02, IČO: 54 204 500  je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, ktoré zhromažďuje a používa pri výkone svojej činnosti. Ak máte akékoľvek otázky alebo dotazy týkajúce sa týchto Zásad na ochranu osobných údajov, môžete nás kontaktovať priamo, a to e-mailom na adresu: info@ksebe.sk.

Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a budú zdieľané v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov, a s ostatnými subjektmi v súlade so Zásadami. Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”) v plnej súčinnosti našej spoločnosti, ak sú predložené žiadosti primerané a sú v súlade so Zákonom. ksebe s.r.o. môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Spoločnosť ksebe s.r.o. zhromažďuje, používa, ukladá a prenáša rôzne typy osobných údajov, v závislosti od vzťahu dotknutej osoby ku ksebe s.r.o. Taktiež, ksebe s.r.o. zhromažďuje a používa osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie a poskytovanie našich služieb podľa najvyšších štandardov, a to čo najefektívnejšie. Naša spoločnosť zhromažďuje a používa nasledujúce typy údajov:

 • ●  Identifikačné – meno dotknutej osoby, titul, dátum narodenia, Vaše záujmy a preferencie,

 • ●  Kontaktné – poštové smerovacie číslo, e-mail a telefónne čísla

 • ●  Transakčné – podrobnosti o platbách a ďalších službách, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom našej spoločnosti

 • ●  V neposlednom rade zaznamenávame aj informácie o vašom zdravotnom stave alebo vaše preferencie, ktoré sú relevantné k poskytovaniu našich služieb.

  Vaše identifikačné a kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, e-mail, poštová adresa) budeme od Vás požadovať vždy v súvislosti s plnením činností našej spoločnosti.

  Aké sú ciele spracovania Vašich osobných údajov?

  Naša spoločnosť zhromažďuje Vaše osobné údaje s cieľom poskytnúť Vám účinné, kvalitné a spoľahlivé služby. Ak ste sa nás rozhodli kontaktovať v súvislosti s využitím našich služieb ktoré ponúkame, všetky informácie, ktoré poskytnete, vrátane Vašich identifikačných údajov, e-mailu, telefónu vrátane informácií o vašom zdravotnom stave alebo preferenciách budú použité pre účely riešenia problematiky Vašej potreby. Je našom oprávnenom záujme využiť tieto informácie na to aby sme Vám mohli poskytnúť služby o ktoré ste prejavili záujem.

  Pre marketingové účely spracovávame Vaše kontaktné údaje len na základe udeleného súhlasu, ktorý nám dáte pri registrácií na našej platforme. Tieto údaje využívame aby sme Vás informovali o novinkách na platforme, zaujímavých článkoch a podobne. Odber týchto informácii a váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť alebo nám ho poskytnúť keď nás kontaktujete na info@ksebe.sk.

  S kým zdieľame Vaše osobné údaje

  Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnymi tretími osobami (príjemcami), kým nie je zdieľanie je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb.

V prípade, ak naši externí spolupracovníci (subdodávatelia) potrebujú prístup k vašim osobným údajom za účelom toho, aby nám pomáhli s poskytovaním služieb, prijali sme primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia tak, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi.

Nižšie uvádzame zoznam našich subdodávateľov:

 • Google LLC (Google Analytics, Google Drive) 
 • The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) 
 • Meta Platforms, Inc. (Facebook)
 • Stripe, Inc.

Zoznam subdodávateľov sa môže z času na čas meniť, ak subdodávateľov zmeníme alebo začneme spolupracovať s novými.

Taktiež zdielame vaše osobné údaje aj s odbroníkmi (psychológmi, psychoterapeútmi a pod.) na základe vašeho výberu. Nikdy nezdielame vaše údaje s odborníkom, o ktorého ste neprejavili záujem na našej platforme.

Naša spoločnosť dbá na bezpečnosť vašich osobných údajov, preto sme zaviedli opatrenia na ochranu neoprávnenému prístupu iných osôb, a to spôsobom:

 • ●  Všetky klientske súbory sú uložené na zabezpečenom cloud systéme. Prístup je obmedzený len pre našich zamestnancov, ktorí dostali povolenie pre legitímne obchodné účely,

 • ●  Náš cloud úložiskový systém používa enkrypciu, ktorá ho chráni pred vonkajšími hrozbami.

 • ●  Prístup do našich počítačov a iných elektronických zariadení, ktoré spracovávajú osobné údaje je chránený heslami.

  Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. Okrem prípadu, ak je vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi alebo ich potrebujeme v súlade s našimi legitímnym obchodnými záujmami (napr. predchádzanie podvodov a zvyšovanie bezpečnosti a ochrany používateľov), budú vaše údaje z našich úložísk a systémov vymazané pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov na účel ponuky služieb do 3 rokoch od posledného kontaktu s našou spoločnosťou.

  Vaše práva vyplývajúce zo Zákona a Nariadenia

  Podľa Zákona a Nariadenia na ochranu osobných údajov máte právo chrániť a spravovať Vaše osobné údaje. Práva vyplývajúce z Nariadenia:

 • ●  Právo na zobrazenie všetkých osobných údajov, ktoré uchovávame a ako s nimi nakladáme

 • ●  Právo na ukončenie kontaktovania dotknutej osoby zo strany našej spoločnosti

 • ●  Právo na opravu nesprávnych osobných údajov dotknutej osoby

 • ●  Pravo na vymazanie osobných údajov

 • ●  Právo na obmedzenie prístupu osobných údajov na určité účely

 • ●  Právo na zmenu osobných údajov, s ktorými nakladá naša spoločnosť, resp. tretie strany

  ksebe s.r.o. poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť a vaša bezpečnosť je našou najvačšou prioritou.